Pravda o praotci Čechovi

Všichni se jistě pamatují, že se ve škole učili o tom, jak praotec Čech a jeho bratr Lech přivedli do našich zemí Slovany od východu. Lech pak odešel se svými lidmi severně a založili Polsko. Říká se to stále, ale pravda o tom, odkud přišli, je zřejmě trochu jiná.

Kronikář naší první a latinské kroniky děkan P. Kosmas ve své kronice nazývá bájného prapředka Čecha Bohemus, tím vlastně říká - Kelt. Bohemus je latinské slovo pro člena keltského kmene Bojů, kteří zde žili. Odtud je i latinský název země Čechy - Bohemia (Bojohemum).

Říman Titus Livius zaznamenal, že ve východní Gálii (východní Francie) žil keltský král Ambigatus, jehož dva synovci se vydali na východ. Jeden z nich se jmenoval Segovesus, ten došel do Hercynského lesa (později naše země). Jeho výprava podle římského letopisce postupovala podle řeky Ogary (Ohře), až stanul pod horou Rif (Říp). A Kosmova kronika uvádí, že družina praotce Čecha bylo jakési polovojenské tažení. Tyto zprávy však zcela mění údaje, které uvádí o praotci Čechovi Petr Hora-Hořejší ve své knize Toulky českou minulostí, díl I. vyd. r. 1985, 1993, 1995, která byla Ministerstvem školství ČR schválena jako doplňující texty k vyučování dějepisu.

Dr. Jiří Břen potvrdil, že z lingvistického pohledu je jméno Krok (následník praotce Čecha) keltské. Krokův hrad stál někde u Stradonic, kde se našlo keltské hradiště. Krokovy dcery nesou atributy keltských kněžek: věštění, bylinkaření, uctívání kamenů (menhiry). Na keltský původ poukazuje i legenda o Přemyslu Oráčovi, stejně tak i pověst o Horymírovi a Bivojovi. Bílý kůň byl pro Kelty posvátným totemovým zvířetem. Prokazatelný je vztah Keltů k památným horám - k Řípu, k Blaníku. Na Blaníku měli pohanskou svatyni do doby, než je Markomané jako germánský kmen napadli. Keltové u nás založili první města - oppida, dolovali kovy, používali 70 druhů nářadí, emailovali kovy, vařili pivo. Byli čistotní, až se to Římanům zdálo být přehnané. Mnohé názvy u nás nesou rysy keltské: Otava, Vltava, Sázava, Morava, ale i Blaník, Blanice, Jizera. Kromě výpravy praotce Čecha zde bylo již dřívější keltské osídlení v údolích řek od doby halštatsko-laténské kultury. Z té doby zasahovalo keltské osídlení Čechy, Moravu, Polsko, Slovensko, Rakousko, částečně Středomoří a západní pobřeží Černého moře, jižně od Černého moře vytvořili státní útvar Galatii. Není vyjasněno, odkud je název Galilea, jako by bylo galilejské nářečí.

Podle nových poznatků k nám přicházeli Slované v době stěhování národů od východu postupně, pozvolna a v klidu se usazovali mezi původními keltskými obyvateli, kteří měli v tehdejší době vyspělou kulturu a zpracování kovů na dobré úrovni. Podle odhadu historiků přišlo 30-50 tisíc Slovanů. Historické otřesy, které prožili naši předkové i my, nás zřejmě od slovanských kořenů vzdalují. Za staletí se v našich zemích přimísili i lidé jiných národnostních skupin.

zdroj:Zpravodaj 20/200zpět